KURUMSAL

KURUMSAL
                 


TÜDEP ;
Türkiye'nin, milli ve manevi değerlerini muhafaza ederek, gelişmiş ülkeler sıralamasında, en büyükler arasına girebilmesi için, katma değeri yüksek, sürdürülebilir ihracat artışına odaklı ekonomik kalkınma hedefine inanmış, kişi, kurum, KOBİ ve STK' lardan oluşan, bir ekonomik ve sosyal güç birliği + işbirliği platformudur.

TÜDEP;
Sivil ve Askeri Havacılık ile Savunma Sanayiinin, hem ulusal güvenlik stratejilerinin bir parçası olarak, hemde, önemli bir lokomotif sektör olarak, içerdiği yüksek Ar-Ge potansiyeli ile, ülkemiz lehine, "% 100 Yerlileşmesi ve Millileşmesi Hedefi" doğrultusunda, Türkiye genelinde ihtisas çalışmaları yapan, yapılanlara destek veren, iştirak eden, Savunma ve Havacılık Endüstrilerinin, bölgesel "İhtisas Kümelenmelerine" liderlik ve gerektiğinde ortaklık eden, dost ve kardeş tabir edilen ülkelerle, ortak büyük projelerin desteklenmesine yönelik ilgili devlet kurum ve kuruluşları ve diğer gönüllü kuruluşlarla çalışmalar yapan bir sivil insiyatif platformudur.

 

TÜDEP;
Ar-Ge ve İnovasyonu, yüksek teknoloji içeren üretim ve ihracat odaklı kalkınmayı hedefleyen, bilgiyi ve teknolojiyi ithal eden değil, kendi üreten bir Türkiye için, Mükemmelliyet Merkezleri, Teknoparklar, Bilim ve Teknoloji Merkezleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Kuluçka Merkezleri, Tasarım Merkezleri, Prototip Atölyeleri gibi altyapı ünite ve merkezlerinin oluşturulmasına yönelik projeler üreten ve uygulayan, yapılmış olanlardan uygun bulunanlara kurumsal destek veren, katkı sağlayan, İleri Teknoloji ve Bilgi Toplumu olan, güçlü bir Türkiye'yi gelecek nesillere miras bırakmak isteyen, Milli bir kurumdur.

 

TÜDEP;
Türkiye'nin, kendi ekonomisini kalkındırma önceliği ve refahı kadar, başta, geçmişimizden gelen, coğrafi, tarihi ve manevi bağlarımız olan ülkeler ve toplumlar olmak üzere, ekonomik kalkınma ve refah içinde yaşamın, barışçıl ve huzurlu bir dünya için, herkesin hakkı olduğuna inanan, geniş tabanlı bir sivil insiyatif platformudur.

 

TÜDEP;
Türkiye'nin, uluslararası siyasi, kültürel ve ekonomik etkinliği açısından, kendi iç yatırımları yanında, Türk dış yatırımlarını, ortak üretim ve kalkınma modellerini destekleyen, bu amaçla EURASIATECHNOPARK gibi güçlü ve alternatif projeler üreten, düşünce, fikir, proje ve uygulama birliği platformudur.

 

TÜDEP;
Türk ekonomisinin, en önemli kalkınma dinamiklerinden olan KOBİ' lerin, oluşumu, gelişimi ve katma değeri yüksek nitelikli ihracat yapabilmesini destekleyen, bu amaçla kamunun ve toplumun her kesiminin katkısını hedefleyen bir sivil destek platformudur. KOBİ'lerin sahip olduğu yapısal üstünlüklerden dolayı Türkiye ekonomisinin geleceği olduğu inancı ile, 2023 yılına kadar, ihracat sürecine 20.000 yeni ihracatçı KOBİ eklemeyi hedef edinmiş tüzel bir ekonomi organizasyonu girişimidir.

 

TÜDEP;
Kurumsal Faaliyet yapısını, 3 temel üzerine inşa etmektedir.
Kamusal Destek: Tüdep, 2023 te 500 milyar ve sonrasında, 2030'da 1 trilyon $ katmadeğeri yüksek mal ve hizmet üreterek ihrac etmek için, bu hedeflere kamusal desteğin şart olduğunu, her kademeden ve her kesimden vatandaşların mümkün olduğunca eğitilip, ihracatın önemi konusunda bilinçlendirilerek, kendi ölçeklerinde bu hedeflere katkı sağlamasının önemli olduğuna, bunun yaşanması muhtemel yapısal dönüşüm/gelişim için de gerekli olduğuna inanır ve bu konularda projeler geliştirir, ilgili kamu kuruluşları ve STK'larla işbirliği içinde uygular. Kamu desteksiz, orta ve uzun vadeli ekonomik ve sosyal hedefler yeterince başarılı ve kalıcı olamazlar. Bu nedenle, bu konularda kamu/STK ortak projeleri geliştirmek ve uygulamak, destek ve sinerji için, sivil vatandaşların da, Tüdep üyesi ve destekçisi olmaları hedeflenmektedir.
KOBİ'ler : Tüdep, katmadeğeri, ihracat açısından anlam ifade eden mal ve hizmetlerin, KOBİ ölçeğinde üretimi ve ihracatı için, ( en kırsal coğrafi bölgeleri dahil,) her köşesinde bulunması muhtemel, potansiyel her bir üretim birimini aktif saha çalışmaları ile tespit ederek, 2023 ihracat hedefleri sürecine katmak gerektiğine inanmaktadır. Bu amaçla, önce üretim ve arkasından yurtdışına ihracat için, ihtiyaç duyulması muhtemel, eğitim, finansman, teknoloji, ekipman ve uzman desteğini sağlamayı, sağlayamadıklarının ise tedariki konusunda ilgili kurumlarla arasında bir nevi köprü olmayı planlamaktadır. Bu nedenle, bu kapsama giren her bir işletme, Tüdep'in potansiyel üyesi olmaya adaydır.
Sektörel STK' lar : Tüdep, üretim ve ihracatın, komplike bir süreç olduğunun bilinci ile, halen mevcut benzer konularda faaliyet gösteren, aynı hedefe kilitlenmiş, KOBİ'lere ve ihracat odaklı kalkınmaya inanmış, diğer bütün resmi ya da özel kurum ve STK' larla, sinerji, güçbirliği ve işbirliği ortaklıkları oluşturarak, ortak bir akıl ve irade platformu olmaya özel bir önem vermektedir.
Bize göre, birlik, inancımızın gereği, başarının ise olmazsa olmazıdır.
Bu anlamda Tüdep, kendi imkan ve yeteneklerini, paydaşı ve destekçisi kurumlarla, STK'larla, imkan ve mahremiyet dairesinde ortaklaşarak, projelere karşılıklı olarak daha geniş bir destek ve işbirliği sağlamayı hedefler.

 

TÜDEP;
Türkiye için gelecek vaadeden ve güçlü altyapı varlığı ile küresel pazarlarda, rekabet potansiyeli yüksek 12 ana sektörü hedef alarak, temelde bu sektörlere yönelik çalışmalar yapar.

 

Bunlar ;

 

- Havacılık ve Savunma Endüstrileri ve Bunların Alt Sanayii Bileşenleri,
- Medikal Sektörler / Tıbbı Cihazlar, Aletler, Hastane Donanımları vb.
- İlaç ve Ar-Ge Kimyasalları,
- Tekstil ve Teknik Tekstil,
- Makina ve Endüstriyel Otomasyon,
- Elektrik ve Elektronik,
- Bilişim ve Yazılım Endüstrileri,
- Enerji ve Alternatif Enerjiler,
- Kimya / Petrokimya / Kozmetik/ Temizlik Mlz. /Boya Endüstrileri,
- Otomotiv / Elektrikli Otomotiv Endüstrileri ve Bileşenleri,
- Gıda / Helal Gıda / Modern Tarım ve Hayvancılık,
- Yaratıcı Endüstriler / Moda, Sinema / TV, Reklam, Mücevher Tasarımı ve Kuyumculuk.